A Byte of Python

A Byte of Python - Una mica de Python

Swaroop C H

http://www.swaroopch.com/notes/python/

Traducció al català: Moisès Gómez Girón

Version 1.20

Aquest llibre es publica sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License 2.0 .

Abstract

Aquest llibre et permetrà aprendre el llenguatge de programació Python, tant si ets nou amb els ordinadors com si ja ets un programador amb experiència.


Table of Contents

Prefaci
Per qui és aquest llibre
Lliçó d'història
Estat del llibre
Website oficial
Terminis de llicència
Vull sentir els teus comentaris
Per pensar-hi un moment
1. Introducció
Introducció
Característiques de Python
Resum
Perquè no Perl?
El que diuen els programadors
2. Instal·lació Python
Per usuaris de Linux/BSD
Per usuaris de Windows
Summary
3. Primeres passes
Introducció
Fent servir l'intèrpret
Selecció de l'editor
Fitxer amb el codi font
Sortida
Com funciona
Programes executables
Obtenció d'ajuda
Resum
4. Conceptes bàsics
Constants literals
Números
Strings o cadenes de caràcters
Variables
Identificadors
Tipus de dades
Objectes
Sortida
Com funciona
Línies lògiques i línies físiques
Sagnat o indentació
Resum
5. Operadors i expressions
Introducció
Operadors
Precedència dels operadors
Ordre d'avaluació
Associativitat
Expressions
Ús de les expressions
Resum
6. Control Flow
Introducció
La sentència if
Ús de la sentència if
Com funciona
La sentència while
Ús de la sentència while
El bucle for
Ús de la sentència for
La sentència break
Ús de la sentència break
La sentència continue
Ús de la sentència continue
Resum
7. Funcions
Introducció
Definició d'una funció
Paràmetres de les funcions
Ús dels paràmetres d'una funció
Variables locals
Ús de variables locals
Ús de la sentència global
Paràmetres amb valor per defecte
Ús de paràmetres amb valor per defecte
Arguments per nom
Ús dels arguments per nom
La sentència return
Ús de la sentència return
DocStrings
Ús de DocStrings
Resum
8. Mòduls
Introducció
Fent servir el mòdul sys
Fitxers pre-compilats .pyc
La instrucció from..import
El nom d'un mòdul
Fent servir el nom del mòdul
Desenvolupant els nostres propis mòduls
Desenvolupant els nostres propis mòduls
from..import
La funció dir()
Ús de la funció dir
Resum
9. Estructures de dades
Introducció
Llistes
Una introducció ràpida a objectes i classes
Ús de les llistes
Tuples
Ús de les tuples
Tuples i la instrucció print
Diccionari
Ús dels diccionaris
Seqüències
Ús de les seqüències
Referències
Objectes i referències
Més sobre Strings
Mètodes de string
Resum
10. Resolució de problemes - Escrivint un script en Python
El problema
La solució
Primera versió
Segona versió
Tercera versió
Quarta versió
Més millores
El procés de desenvolupament de programari
Resum
11. Programació orientada a objectes
Introducció
El paràmetre self
Classes
Creació d'una classe
Mètodes dels objectes
Ús de mètodes
El mètode __init__
Ús del mètode __init__
Classes i variables d'objecte
Ús de variables de classe i objecte
Herència
Ús de l'herència
Resum
12. Entrada/Sortida
Fitxers
Ús dels fitxers
Pickle
Pickling i Unpickling
Resum
13. Excepcions
Errors
Try..Except
Gestió d'excepcions
Aixecant excepcions
Com aixecar excepcions
Try..Finally
Ús de Finally
Resum
14. La biblioteca estàndard de Python
Introducció
El mòdul sys
Arguments de la línia de comandes
Més de sys
El mòdul os
Resum
15. Més de Python
Mètodes especials
Blocs d'una única sentència
Més sobre llistes
Ús de la selecció dins les llistes
Paràmetres de tipus tupla i diccionari
Lambda
Ús de lambda
Les sentències exec i eval
La sentència assert
La funció repr
Resum
16. I ara què?
Programari gràfic
Resum d'eines GUI
Explora més
Resum
A. Free/Libre and Open Source Software (FLOSS)
B. Sobre aquest llibre
Colofó
Sobre l'autor
Sobre el traductor
C. Històric de revisions
Timestamp

List of Tables

5.1. Ús dels operadors
5.2. Precedència dels operadors
15.1. Alguns mètodes especials

List of Examples

3.1. Ús de l'intèrpret de Python
3.2. Ús de fitxers amb codi font
4.1. Ús de variables i constants literals
5.1. Ús de les expressions
6.1. Ús de la sentència if
6.2. Ús de la sentència while
6.3. Ús de la sentència for
6.4. Ús de la sentència break
6.5. Ús de la sentència continue
7.1. Definició d'una funció
7.2. Ús dels paràmetres d'una funció
7.3. Ús de variables locals
7.4. Ús de la sentència global
7.5. Ús de paràmetres amb valor per defecte
7.6. Ús dels arguments per nom
7.7. Ús de la sentència return
7.8. Ús de DocStrings
8.1. Fent servir el mòdul sys
8.2. Fent servir el nom del mòdul
8.3. Com crear un mòdul
8.4. Ús de la funció dir
9.1. Ús de les llistes
9.2. Ús de les tuples
9.3. Sortida fent servir tuples
9.4. Ús dels diccionaris
9.5. Ús de les seqüències
9.6. Objectes i referències
9.7. Mètodes de string
10.1. Script de còpies de seguretat - La primera versió
10.2. Script de còpies de seguretat - La segona versió
10.3. Script de còpies de seguretat - La tercera versió (no funciona!)
10.4. Script de còpies de seguretat - La quarta versió
11.1. Creació d'una classe
11.2. Ús de mètodes
11.3. Ús del mètode __init__
11.4. Ús de variables de classe i objecte
11.5. Ús de l'herència
12.1. Ús dels fitxers
12.2. Pickling i Unpickling
13.1. Gestió d'excepcions
13.2. Com aixecar excepcions
13.3. Ús de Finally
14.1. Ús de sys.argv
15.1. Ús de la selecció dins les llistes
15.2. Ús de lambda