A Byte of Python

Chapter 13. Excepcions

Table of Contents

Errors
Try..Except
Gestió d'excepcions
Aixecant excepcions
Com aixecar excepcions
Try..Finally
Ús de Finally
Resum

Les excepcions apareixen quan es produeix una situació excepcional durant l'execució d'un programa. Per exemple, imaginem que intentem llegir un fitxer però aquest no existeix, o bé l'hem esborrat mentre el programa està executant-se. Aquestes situacions es maneguen fent servir excepcions (exception en anglès).

Però, què passa si el nostre programa té sentències invàlides? Python tracta aquestes situacions aixecant (raise en anglès) una excepció amb la que ens avisa de que hi ha un error.

Errors

Considerem un simple print. Què passaria si el teclegem malament, i en comptes de print fem Print? (Atenció a la P majúscula). En aquest cas, Python aixeca un error sintàctic.

		
>>> Print 'Hello World'
  File "<stdin>", line 1
   Print 'Hello World'
            ^
SyntaxError: invalid syntax

>>> print 'Hello World'
Hello World
		          
		

Fixem-nos que s'ha aixecat un error sintàctic (SyntaxError) i que també es mostra la posició on s'ha trobar l'error. Això és el que fa el seu gestor d'errors (error handler)