A Byte of Python

Resum

Hem tractat l'ús de les sentències try..except i try..finally. Hem vist com crear les nostres excepcions així com aixecar-ne.

A continuació explorarem la biblioteca estàndard de Python.