A Byte of Python

Sagnat o indentació

Els espais en blanc, i més concretament, els que apareixen al començament de línia, són importants en Python. D'això es diu sagnat o indentació. Els espais blancs (espais i tabuladors) que inicien una línia física es fan servir per determinar el nivell d'indentació de la línia lògica, que, a la seva vegada, es fa servir per a determinar l'agrupació d'instruccions.

Tot plegat implica que les instruccions que van juntes han d'aparèixer al mateix nivell d'indentació. Els conjunts d'instruccions que apareixen al mateix nivell d'indentació es coneixen com a bloc. Veurem més endavant exemples que ens mostraran la importància dels blocs.

Hem de tenir present que la indentació inadequada genera errors. Per exemple:

		
i = 5
 print 'i = ', i   #Error! Notem l'espai a l'inici de la línia
print 'Repeteixo, el valor és', i
		
		

Quan executem aquest programa, obtenim el següent error:

		
  File "whitespace.py", line 4
    print 'i = ', i   #Error! Notem l'espai a l'inici de la línia
    ^
SyntaxError: invalid syntax
		
		

Fixem-nos en l'espai que apareix a l'inici de la segona línia. Python ens està indicant que la sintaxi del programa no és vàlida, és a dir, que el programa no està correctament escrit. El que vol dir per a nosaltres és que no podem iniciar blocs d'instruccions de manera arbitrària (excepte pel bloc principal que hem estat fent servir tota l'estona, és clar) Analitzarem més endavant els casos en que podem fer servir nous blocs (ex. En el capítol de control de flux)

Com indentar

No s'ha de barrejar espais i tabuladors per a indentar ja que pot no funcionar correctament sobre diferents plataformes. És molt recomanable fer servir un tabulador o dos o quatre espais per cada nivell d'indentació.

S'ha d'escollir un d'aquests tres estils d'indentació i fer-lo servir de manera consistent. És a dir, cal fer servir un únic estil d'indentació.