A Byte of Python

La sentència continue

Fem servir la sentència continue per a indicar a Python que ignori la resta de les sentències al bloc del bucle actual, i continuï amb la següent iteració del bucle.

Ús de la sentència continue

Example 6.5. Ús de la sentència continue

				
#!/usr/bin/python
# Filename: continue.py

while True:
	s = raw_input('Enter something : ')
	if s == 'quit':
		break
	if len(s) < 3:
		continue
	print 'Input is of sufficient length'
	# Aquí es poden fer altres coses...
				
				

Sortida

				
$ python continue.py
Enter something : a
Enter something : 12
Enter something : abc
Input is of sufficient length
Enter something : quit
				
				

Com funciona

El programa accepta l'entrada de l'usuari, però només la processa quan l'entrada té un mínim de 3 caràcters de llargària. Obté la llargària amb la funció integrada len i, si aquesta és menor que 3, salta la resta de les sentències del bucle fent servir la sentència continue.En cas contrari, s'executa la resta de les sentències del bucle.

Recordem que també podem fer servir la sentència continue amb el bucle for.