A Byte of Python

Fent servir l'intèrpret

Iniciem l'intèrpret a la línea de comandes escrivint python. A continuació introduïm print 'Hola Món!' i premem Enter. Ens ha d'haver aparegut el missatge Hola Món! com a sortida.

Des de Windows, podem executar l'intèrpret a la línea de comandes si hem modificat convenientment la variable d'entorn PATH. Com a alternativa, disposem del programa IDLE. Feu click a Inici -> Programes -> Python -> IDLE (GUI de Python). Els usuaris de Linux també poden servir IDLE.

Considereu el següent example. Noteu que >>> és l'indicador d'entrada de l'intèrpret de Python.

Example 3.1. Ús de l'intèrpret de Python

			
$ python
Python 2.3.4 (#1, Oct 26 2004, 16:42:40)
[GCC 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print 'Hola Món!'
Hola Món!
>>>
			
			

Python retorna la sortida de la comanda immediatament! El que acabem d'introduir és una sentència Python. Amb print indiquem a Python que mostri el que li diguem a continuació. En aquest cas l'hem passat el text Hola Món! i això és el que mostra per pantalla.

Com sortir de l'intèrpret de Python?

Per sortir de l'intèrpret, escrivim ctrl-d si estem fent servir IDLE o un intèrpret d'ordres linux/BSD. En cas que estiguem a Windows, haurem de premer ctrl-z seguit de enter.