A Byte of Python

El nom d'un mòdul

Cada mòdul té un nom que pot ser conegut des del propi mòdul a partir de sentències. Això pot ser especialment útil en casos com ara permetre que el bloc principal d'un mòdul no s'executi quan és importat per un altre mòdul. Ho podem aconseguir fent servir l’atribut __name__ del mòdul.

Fent servir el nom del mòdul

Example 8.2. Fent servir el nom del mòdul

				
#!/usr/bin/python
# Filename: using_name.py

if __name__ == '__main__':
	print 'Aquest mòdul és el programa principal'
else:
	print 'Aquest mòdul està sent importat per un altre mòdul'
				
				

Sortida

				
$ python using_name.py
Aquest mòdul és el programa principal

$ python
>>> import using_name
Aquest mòdul està sent importat per un altre mòdul
>>>
				
				

Com funciona

Cada mòdul de Python té definida la variable __name__ i si aquesta coincideix amb '__main__', vol dir que el mòdul està sent executat com a programa principal.