A Byte of Python

La instrucció from..import

Si volem importar directament la variable argv al nostre programa (i així evitar haver d’escriure sys. cada cop), podem fer servir l’expressió from sys import argv. Si el que volem és importar tots els noms inclosos al mòdul sys, el que farem és escriure from sys import *. Això funciona per a qualsevol mòdul. En general es recomana evitar la instrucció from..import, i fer servir en el seu lloc import ja que els programes queden molt més llegibles i eviten col·lisions de noms d’aquesta darrera manera.