A Byte of Python

Obtenció d'ajuda

Podem obtenir informació ràpida respecte a qualsevol funció o sentència de Python amb la funció integrada help. Malauradament, ara per ara l'ajuda apareix únicament en anglès. És força útil si la podem entendre, especialment quan s'està fent servir l'indicador de l'intèrpret. Per exemple, si executem help(str), l'intèrpret ens mostrarà l'ajuda per la classe str que es fa servir per emmagatzemar tot el text que fem servir al nostre programa. Veurem una explicació detallada de les classes en el capítol destinat a la programació orientada a objecte.

Note

Nota: es pot sortir de l'ajuda prement q.

De la mateixa manera, podem obtenir informació sobre pràcticament qualsevol cosa de Python. help() ens oferirà ajut per aprendre l'ús fins i tot del propi help!.

En cas que necessitem obtenir ajuda d'operadors com ara print, haurem de definir adequadament la variable d'entorn PYTHONDOCS. En Linux/Unix ho farem a partir de la comanda env.

		
$ env PYTHONDOCS=/usr/share/doc/python-docs-2.3.4/html/ python
Python 2.3.4 (#1, Oct 26 2004, 16:42:40)
[GCC 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help('print')
		
		

Fem servir cometes per especificar 'print' de manera que Python pugui entendre que el que volem és obtenir ajut sobre 'print' i no pas escriure alguna cosa.

L'exemple fa servir la posició corresponent a Fedora Core 3 Linux, i podria ser diferent a altres distribucions i versions.