A Byte of Python

Programes executables

Aquesta secció és vàlida només per usuaris de Linux/Unix . Els usuaris de Windows, però, poden tenir curiositat per la primera línia del programa. Primer de tot, haurem de donar-li al programa permís d'execució fent servir la comanda chmod i a continuació executar-lo.

		
$ chmod a+x holamon.py
$ ./holamon.py
Hola Món!
		
		

La comanda chmod es fa servir per canviar el mode del fitxer, afegint permisos d'execució a tots els usuaris del sistema. A continuació, executem el programa directament especificant la posició del fitxer font. Fem servir ./ per indicar que el programa està situat en el directori actual.

Per fer-ho més interessant, podem canviar el nom al fitxer a holamon i executar-lo amb ./holamon. D'aquesta manera el programa també funcionarà ja que el sistema sap que l'ha d'executar fent servir l'intèrpret especificat a la primera línia del codi.

Ara ja som capaços d'executar el programa sempre i quant sapiguem la situació exacta on es troba. Però, què passa si volem executar-lo des de qualsevol lloc? Ho podem fer afegint el programa en un dels directoris llistats a la variable d'entorn PATH. Sempre que executem un programa, el sistema el cerca a cadascun dels directoris llistats en PATH i, un cop trobat, l'executa.

		
$ echo $PATH
/opt/mono/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/home/swaroop/bin
$ cp holamon.py /home/swaroop/bin/holamon
$ holamon
Hola Món!
		
		

Podem mostrar el valor de PATH amb la comanda echo i prefixant la variable amb $ per indicar a l'intèrpret d'ordres que necessitem el valor d'aquesta variable. Veiem que /home/swaroop/bin és un dels directoris de PATH on swaroop és el nom d'usuari que estic fent servir al meu sistema. Hi trobarem un directori similar pel nostre nom d'usuari al sistema on treballem. Podem també afegir un nou directori a PATH. Això es pot fer executant PATH=$PATH:/home/swaroop/noudirectori on '/home/swaroop/noudirectori' és el nou directori que volem afegir a PATH.

Es tracta d'un mètode molt útil si pensem escriure programes a executar en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. És com crear les nostres pròpies comandes com ara cd o qualsevol altra que fem servir en un terminal Linux (o també DOS).

Caution

Atenció: pel que fa a Python, un programa o una seqüència d'instruccions (script) volen dir la mateixa cosa.