A Byte of Python

Paràmetres de tipus tupla i diccionari

És pot definir paràmetres de tipus tupla o diccionari fent servir el prefix * o ** respectivament. Sol ser útil quan cal definir un nombre variable de paràmetres per una funció.

		
>>> def powersum(power, *args):
...   '''Retorna la suma de cada argument elevat a la potència indicada.'''
...   total = 0
...   for i in args:
...       total += pow(i, power)
...   return total
...
>>> powersum(2, 3, 4)
25

>>> powersum(2, 10)
100
		
		

La marca de * davant el paràmetre args permet guardar tots els elements passats com una tupla a args. Si el prefix usat hagués estat **, la resta de valors haguessin estat tractats com a parells clau/valor d'un diccionari.