A Byte of Python

La sentència assert

La sentència assert es fa servir per a indicar que quelcom és cert. Per exemple, podem requerir una llista tingui com a mínim un element i, que en cas que no sigui així s'aixequi un error. Quan la sentència assert falla, s'aixeca un AssertionError.

		
>>> mylist = ['item']
>>> assert len(mylist) >= 1
>>> mylist.pop()
'item'
>>> assert len(mylist) >= 1
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in ?
AssertionError