A Byte of Python

La funció repr

La funció repr es fa servir per a obtenir la representació canònica d'un objecte a un string. Les cometes reverses (`) també fan aquesta funció. Habitualment ens trobarem la forma eval(repr(object)) == object.

		
>>> i = []
>>> i.append('item')
>>> `i`
"['item']"
>>> repr(i)
"['item']"
		
		

Bàsicament la funció repr es fa servir per a poder mostrar una representació d'un objecte. Podem controlar el que els nostres objectes retornen per la funció repr definint el mètode __repr__ a la seva classe.