A Byte of Python

Més sobre Strings

Ja hem parlat dels strings en detall. Què més ens cal conèixer? Bé, ja sabem que els strings són també objectes? Doncs sí, i com a tals disposen de mètodes què fan de tot, des de comprovar part del strings fins a eliminar espais!

Els strings són objectes de la classe str. Veurem alguns dels mètodes d'aquesta classe en el següent example, però podem trobar la llista sencera amb help(str).

Mètodes de string

Example 9.7. Mètodes de string

				
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Filename: str_methods.py

name = 'Swaroop' # Aquest és un objecte string

if name.startswith('Swa'):
	print 'La cadena comença amb "Swa"'

if 'a' in name:
	print 'La cadena conté "a"'

if name.find('war') != -1:
	print 'la cadena conté la subcadena "war"'

delimiter = '_*_'
mylist = ['poma', 'mango', 'pastanaga', 'platan']
print delimiter.join(mylist)
				
				

Sortida

				
$ python str_methods.py
La cadena comença amb "Swa"
La cadena conté "a"
la cadena conté la subcadena "war"
poma_*_mango_*_pastanaga_*_platan
				
				

Com funciona

L'exemple inclou alguns dels mètodes dels strings en acció. El mètode startswith ens permet comprovar si la cadena comença amb l'argument donat. L'operador in es fa servir per comprovar si un string forma part d'un altre.

El mètode find és fa servir per a trobar la posició d'un substring dins del string. Retorna -1 quan el substring no es troba dins. La classe str també disposa del mètode join per a unir els elements d'una seqüència, fent servir el string com a delimitador entre elements.