A Byte of Python

Classes

La classe més simple possible es mostra al següent exemple:

Creació d'una classe

Example 11.1. Creació d'una classe

				
#!/usr/bin/python
# Filename: simplestclass.py

class Person:
	pass # Un bloc buit

p = Person()
print p
				
				

Sortida

				
$ python simplestclass.py
<__main__.Person instance at 0xf6fcb18c>
				
				

Com funciona

Creem una nova classe amb la paraula clau class seguida del nom de la classe. A continuació apareix un bloc indentat de sentències que formen el cos de la classe. En aquest cas, tenim un bloc buit que s'indica amb la sentència pass.

A continuació creem un objecte o instància d'aquesta classe fent servir el nom de la classe seguit per un parell de parèntesis. Veurem més detalls sobre instanciació a la següent secció. Com a verificació, confirmem el tipus de variable simplement escrivint-la. El resultat ens indica que disposem d'una instància de la classe Person al mòdul __main__.

Fixem-nos que també es mostra l'adreça de memòria on està emmagatzemat el nostre objecte. Aquesta adreça pot ser diferent a cada execució ja que Python guardarà l'objecte allà on trobi espai.