A Byte of Python

Expressions

Ús de les expressions

Example 5.1. Ús de les expressions

				
#!/usr/bin/python
# Filename: expression.py

length = 5
breadth = 2

area = length * breadth
print 'Area is', area
print 'Perimeter is', 2 * (length + breadth)
				
				

Sortida

				
$ python expression.py
Area is 10
Perimeter is 14
				
				

Com funciona

El programa emmagatzema la longitud i l'amplada d'un rectangle en variables amb el corresponent nom. Fem servir aquestes variables i expressions per calcular l'àrea i el perímetre del rectangle. Emmagatzemem el resultat de l'expressió length * breadth a la variable area i a continuació mostrem el resultat amb la sentència print. En el cas del perímetre, en comptes de guardar el resultat del càlcul en una variable intermedia, mostrem directament el resultat de calcular l'expressió 2 * (length + breadth) a la sentència print.

Fixem-nos com Python mostra el resultat d'una manera llegible. Malgrat no hem especificat un espai entre la cadena 'Area is' i la variable area, Python l'afegeix per nosaltres, simplificant-nos la feina de preocupar-nos per aquests detalls.