A Byte of Python

Característiques de Python

Simple

Python és un llenguatge simple i minimalista. Llegir un bon programa en Python és similar a llegir un text en anglès (un anglès molt estricte, però!) Aquest aspecte de pseudocodi del Python és una de les seves grans avantatges. Permet concentrar-nos en la solució del problema en comptes de la sintaxi, és a dir, el llenguatge en si.

Fàcil d'aprendre

Com veurem, és extremadament fàcil començar a treballar amb Python per la seva sintaxi extraordinàriament simple.

Lliure i obert

Python és un exemple de FLOSS (Free/Libre and Open Source Software1) Bàsicament, es pot distribuir lliurement còpies d'aquest programari, llegir el seu codi font, fer-ne modificacions, fer servir parts d'ell en nous programes lliures. FLOSS està basat en el concepte d'una comunitat que comparteix coneixement. Aquesta és una de les raons per les quals Python és tan bo – ha estat creat i millorat per una comunitat que persegueix veure un Python millor.

Llenguatge d'alt nivell

Quan escrius un programa en Python, mai t'has de preocupar sobre detalls de baix nivell com ara gestionar la memòria usada pel programa.

Portable

Gràcies a la seva naturalesa de font lliure, Python ha estat portat a (és a dir, modificat per que funcioni sobre) moltes plataformes. Tots els nostres programes en Python funcionaran sobre qualsevol d'aquestes plataformes sense que ens calgui cap canvi, sempre i quan anem amb compte d'evitar característiques dependents del sistema.

Podem fer servir Python sobre Linux, Windows, Macintosh, Solaris, OS/2, Amiga, AROS, AS/400, BeOS, OS/390, z/OS, Palm OS, QNX, VMS, Psion, Acorn RISC OS, VxWorks, PlayStation, Sharp Zaurus, Windows CE i PocketPC!

Interpretat

Aquest punt requereix una mica d'explicació.

Un programa escrit en un llenguatge de compilació com ara el C o el C++ es traduït del codi font (és a dir, C/C++) a un llenguatge parlat per l'ordinador (codi binari – 0s i 1s) fent servir un programa compilador amb varies opcions. Quan aquest programa és executat, el programari d'enllaçament/carregador simplement carrega el codi binari a la memòria de l'ordinador i comença a executar-lo des de la primera instrucció del programa.

Quan es fa servir un llenguatge interpretat, com ara Python, no hi ha cap separació entre la compilació i l'execució. Simplement el programa es executat des del codi font. Internament, Python converteix el codi font en un format intermedi anomenat bytecodes i tot seguit l'executa fent servir una màquina virtual. Tot plegat fa que usar Python sigui tan fàcil. Simplement s'ha d'executar els programes sense preocupar-se de coses com ara enllaçar i carregar llibreries. També fa que els programes siguin més portables d'aquesta manera, ja que es pot portar una còpia d'un programa Python a un altre sistema de qualsevol classe i simplement funcionarà!

Orientat a objectes

Python permet la programació orientada a procediments, així com la programació orientada a objectes. Als llenguatges orientats a procediments, el programa es construeix al voltant de procediments o funcions (trossos reusables de codi) Als llenguatges orientats a objectes, el programa s'escriu al voltant d'objectes que combinen a l'hora dades i funcionalitat. Python disposa d'una manera molt potent i a l'hora simple de fer programació orientada a objectes, especialment si el comparem amb altres llenguatges com ara C++ i java.

Extensible

Quan necessitem que una peça de codi s'executi molt ràpidament, podem escriure-la en C, i després combinar-la amb el nostre programa en Python.

Incrustable

Python pot ser incrustat en els nostres programes C/C++ per a oferir la possibilitat de realitzar scripts als nostres usuaris.

Ampla biblioteca

La biblioteca estàndard de Python és immensa. Ens ofereix ajuda amb diferents aspectes, com ara: expressions regulars, generació de documentació, depuració d'unitats, gestió de fils d'execució (threading), bases de dades, navegadors d'Internet, CGI, ftp, email, XML, XML-RPC, HTML, fitxers WAV, criptografia, interfícies gràfiques (GUI) amb Tk, i també amb elements dependents del sistema. Tot això es coneix com la filosofia "piles incloses" de Python.

A més de la biblioteca estàndard, hi ha d'altres biblioteques d'alta qualitat com ara wxPython, Twisted, Python Imaging Library i moltes altres.

Resum

Python és un llenguatge molt atractiu i potent. Disposa de la combinació correcta entre rendiment i característiques que fan que el desenvolupament de programes en Python sigui a l'hora divertit i fàcil.